Beheerpakket

Het alles in 1 beheerpakket

Vastgoedbeheer door The Young Beheer

Overweegt u om één of meerder woningen/winkels en-/of kantoren te laten beheren. The Young Beheer is gespecialiseerd in vastgoedbeheer in de ruimste zin van het woord. Als vastgoedbeheerder kunnen wij u van A tot Z ontzorgen bij het beheer van uw onroerend goed. U heeft hierdoor geen omkijken meer naar het beheer, onderhoud of direct contact met de huurder.

Het vastgoedbeheer bestaat eigenlijk uit drie disciplines, commercieel beheer, financieel beheer en technisch beheer. Binnen The Young beheer werken wij met één pakket voor een vast tarief per object per maand, waar deze drie disciplines als één geheel binnen vallen.

Onderstaand treft u een overzicht van welke zaken er binnen ons complete beheerpakket vallen.

Commercieel beheer

 • Het actief managen van huurcontracten zodat leegstand wordt voorkomen;
 • Het adviseren bij en begeleiden van huur- en contractonderhandelingen;
 • Het opstellen van huurovereenkomsten;
 • Toezicht houden op het naleven van de huurvoorwaarden;
 • Het onderhouden van de relatie met huurders/ gebruikers en eventueel (huurders)belangenverenigingen;
 • Het houden van toezicht op de naleving door de huurder van contractuele en wettelijke verplichtingen betreffende het gehuurde alsmede van de gemeenschappelijke ruimten en/of voorzieningen;
 • Het in stand houden, en waar mogelijk verbeteren, van het huurgenot door een adequate behandeling van klachten en verzoeken van huurders, in de ruimste zin;
 • Het signaleren van en adviseren omtrent marktontwikkelingen en trends ten aanzien van de markt- en financiële positie van het gebouw;
 • Het voeren van onderhandelingen met kandidaat-huurder(s) en tevens het adviseren van de opdrachtgever op het gebied de kredietwaardigheid en financiële positie van de kandidaat-huurder, de huurprijs, de contractduur en de overige verhuurvoorwaarden bij het aangaan c.q. de verlenging van de huurovereenkomst;
 • Het gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan de opdrachtgever over essentiële beheerzaken in de meest ruime zin.

Financieel beheer

 • Incasseren huur- en servicekosten via derdengelden rekening en deze administreren;
 • Incasseren waarborgsommen via derdengelden rekening en deze administreren;
 • Opstellen en verzenden van de maandelijkse huurfacturen;
 • Debiteuren en crediteurenadministratie;
 • Verzorgen van de jaarlijkse huurprijsaanpassingen;
 • Opstellen exploitatiebegrotingen voor het beheer en onderhoud;
 • Het verzorgen van opstal en/of aansprakelijkheidsverzekeringen.
 • Aanmelden energiebedrijf, aan- of afmelden kabel, tv aansluiting of internet;
 • Verzorgen van de kwartaalrapportages, met daarin de huurafdrachten verwerkt.

Technisch beheer

 • Verzorgen van de check-in en outs bij huurmutaties;
 • Het periodiek inspecteren van het object op staat van onderhoud;
 • Behandelen van meldingen van huurders met technische onvolkomenheden
 • Het binnen 24 uur telefonisch aan de eigenaar melden van bijzondere gebeurtenissen, zoals brand, explosie, inbraak, storm, wateroverlast, welke direct of indirect schade aan het object (kunnen) veroorzaken;
 • Het namens de eigenaar verstrekken van onderhoudsopdrachten. Tot een overeengekomen limietbedrag kan dit geschieden zonder voorafgaand overleg met de eigenaar; zijn de verwachte kosten hoger, dan zullen ter zake één of meer offertes met een daarbij behorend advies aan de eigenaar worden voorgelegd. In spoedeisende gevallen is de beheerder gemachtigd tot het treffen van de noodzakelijke maatregelen, met dien verstande dat voor zover de kosten daarvan meer dan de genoemde limiet, de eigenaar daarover terstond wordt ingelicht, met zo nodig een uitvoerige toelichting op de ontstane situatie en de getroffen maatregelen;
 • Controleren van de uitgevoerde werkzaamheden en erop attent zijn dat de aannemer de nota’s voor uitgevoerd werk binnen een redelijke termijn na uitvoering van de opdracht indient;
 • Controleren van de betreffende onderhoudsnota’s op prijs en uitvoering van de werkzaamheden in relatie tot de verstrekte opdracht;
 • In het algemeen ervoor zorgdragen en erop toezien dat de onderhoudswerkzaamheden alsmede de uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verstrekking van leveringen en diensten aan huurders op verantwoorde wijze en tegen redelijke prijzen plaatsvinden;
 • Het ter betaling stellen en/of betalen van de geaccordeerde nota’s;
 • Het toezicht uitoefenen op de naleving door de huurders van de bepalingen van de huurovereenkomst en de wijze waarop het gehuurde wordt gebruikt;
 • Het controleren van leegstaande panden;
 • Het in zijn archief bewaren van de relevante stukken met betrekking tot alle genoemde werkzaamheden, zoals bestekken, offertes, goedkeuringsformulieren, inspectierapporten, e.d., gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn.

Wilt u gebruik maken van onze beheerdiensten voor een zorgeloze verhuurperiode? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

 

 

 

 

 

 

Heeft u een vraag over ons beheerpakket?

We vertellen graag meer over onze dienstverlening. Bel of mail voor een afspraak.


Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

U bent geen robot, hoeveel is ?